Hrvatski na maturi

Hrvatski na maturi

Kupi priručnik

Leksik

Tvorbene inačice

Imenice na -ist/-ista

Imenice na -ist kojima se označuje vršitelj radnje imaju normativnu prednost pred imenicama na -ista.

NE

DA

gitarista, biciklista, impresionista, realista

gitarist, biciklist, impresionist, realist

To je roman francuskoga realiste.

To je roman francuskoga realista.

Imenice na -telj/-lac

Kad je imenicu kojom se označuje vršitelj radnje moguće izvesti i sufiksom -telj i sufiksom -lac, normativna se prednost daje imenicama na -telj (npr. imenicama gledatelj, slušatelj pred imenicama gledalac, slušalac). Katkad se imenice tvorene tim sufiksima od iste osnove značenjski razjednačuju (npr. spasilac – ‘čovjek koji se bavi spašavanjem’ i Spasitelj – ‘Bog’). Kad se od koje osnove vršitelj radnje ne izvodi sufiksom -telj, tada je naravno dobra uporaba imenice na -lac (npr. ronilac, ličilac, mislilac). Imenice tvorene sufiksom -oc ne pripadaju standardnomu jeziku i ne treba ih u njemu upotrebljavati.

Od imenica na -lac ženski mocijski parnjak moguće je tvoriti završetkom -teljica: roniteljica, ličiteljica ili umjesto izvedenice od imenice muškoga roda na -telj upotrijebiti dvorječnu skupinu: žena ličilac, žena ronilac.

NE

NE*

DA

ličioc

ličilac

ronioc

ronilac

čitaoc

čitalac

čitatelj

slušaoc

slušalac

slušatelj

*Imenice na -lac pripadaju standardnom jeziku rubno, tj. pripadaju njegovu razgovornome funkcionalnom stilu. U biranijemu stilu bolje je upotrebljavati imenice na -telj.

Imenice na -arna/-arnica

Imenice tvorene sufiksom -arnica imaju prednost pred imenicama tvorenim sufiksom -arna. Tako normativnu prednost ima imenica slastičarnica pred imenicom slastičarna, imenica pekarnica pred imenicom pekarna, imenice cvjećarnica pred imenicom cvjećarna. Sufiks -arnica označuje ‘mjesto na kojemu se što prodaje’, a sufiks -ara ‘mjesto na kojemu se što proizvodi’. Stoga u značenju ‘mjesto na kojemu se prodaje kruh i krušni proizvodi’ treba upotrebljavati riječ pekarnica. Riječ pekarna ne pripada standardnomu jeziku i ne treba je upotrebljavati, a riječ pekara označuje ‘mjesto na kojemu se peče i proizvodi kruh i krušni proizvodi’. Mjesta na kojima se kruh i peče i prodaje mogu se nazvati i pekarnicama i pekarama.

NE

DA

cvjećarna

cvjećarnica

slastičarna

slastičarnica

voćarna

voćarnica

Imenice na -ona/-onica

Imenice tvorene sufiksom -onica imaju prednost pred imenicama tvorenim sufiksom -ona. Tako normativnu prednost ima imenica prodavaonica pred imenicom prodavaona, imenica kupaonica pred imenicom kupaona itd.

NE

DA

čistiona

čistionica

kupaona

kupaonica

predavaona

predavaonica

radiona

radionica

Imenice na -loginja/-logica

U tvorbi ženskih mocijskih parnjaka od imenica na -log i -og prednost se daje izvedenicama sa sufiksom -inja (psihologinja, pedagoginja) pred izvedenicama sa sufiksom -ica (psihologica, pedagogica), koje pripadaju razgovornomu stilu.

NE

DA

pedagogica

pedagoginja

psihologica

psihologinja

Imenice na -itet/-ost

Ako su dvije istoznačne imenice tvorene od iste osnove sufiksima -itet i -ost, prednost se daje imenici sa sufiksom -ost.

NE

DA

individualitet

individualnost

invaliditet

invalidnost

relativitet

relativnost

Imenice s prefiksom van-/izvan-

Imenice s prefiksom izvan- imaju normativnu prednost pred imenicama s prefiksom van-.

NE

DA

vanzemaljac

izvanzemaljac

Pridjevi na -ioni/-ijski

Pridjeve ne treba tvoriti sufiksom -ioni, nego sufiksom -ijski.

NE

DA

akcioni

akcijski

kanalizacioni

kanalizacijski

kandidacioni

kandidacijski

komisioni

komisijski

pozicioni

pozicijski

Pridjevi na -alni / -ijski/-ni

Ako se od iste osnove mogu tvoriti pridjevi izvedeni sufiksima -alni i -(ij)ski ili -ni, prednost se daje pridjevima izvedenima sufiksom -(ij)ski ili -ni. Pridjevi na -alni preuzeti su iz engleskoga jezika, a normativno je pravilo da se, ako se već mora posuđivati, posuđuje samo osnovna riječ, a izvedenice se tvore domaćom tvorbom.

NE

DA

embrionalni

embrijski

multimedijalni

multimedijski

trodimenzionalan/trodimenzionalni

trodimenzijski

tekstualni

tekstni

Pridjevi na -ski/-ni

Iako postoji opće pravilo da se od istoznačnih pridjeva izvedenih od istih riječi nastavcima -ni i -ski prednost daje onima na -ni (npr. autobuski > autobusni), to pravilo ne treba protezati na pridjeve tvorene od imenica na -izam ni na pridjeve tvorene od imenica na -ka.

NE

DA

autobuski

autobusni

dadaistični

dadaistički

električki

električni

forenzični (< forenzika)

forenzički

metabolični

metabolički

romantistični (< romantizam)

romantistički

Pridjevi na -ov/-ev/-ljev

Posvojni se pridjev od imenica koje završavaju na nepčanik tvori sufiksom -ev, a od imenica koje završavaju na nenepčanik tvori sufiksom -ov, a od imenica koje završavaju na -ov ili -ev s pomoću sufiksa -ljev:

NE

DA

Ahilejov

Ahilejev

bratovljev

bratov

Kamovov

Kamovljev

Ljermontovov

Ljermontovljev

Matošov

Matošev

sinovljev

sinov

Tolstojov

Tolstojev

Turgenjevov

Turgenjevljev

Voltairev

Voltaireov

Pridjevi s prefiksom van-/izvan-

Pridjevi s prefiksom izvan- imaju normativnu prednost pred pridjevima s prefiksom van-.

NE

DA

vanbračni

izvanbračni

vannastavni

izvannastavni

Polusloženica ili složenica

Dva pridjeva povezana spojnicom znače ‘x i y’, npr. znanstve­-
no-popularni
znači ‘znanstveni i popularni’. Takvi se odnosi pridjevi odnose na dva pojma: znanstveni i popularni. Pridjevna složenica, npr. jezičnopo­vijesni, književnoumjetnički odnosi se na jedan pojam izražen dvjema riječima: jezična povijest, književna umjetnost. Više o tome vidi u poglavlju Sastavljeno i nesastavljeno pisanje – Pridjevi.

Odnosni pridjev od Bog/bog, dijete i ovca

Odnosni je pridjev od imenice Bog/bog Božji/božji, a ne Božiji/božiji, od dijete dječji, a ne dječiji, a od imenice ovca ovčji, a ne ovčiji.

NE

DA

Božiji/božiji

Božji/božji

dječiji

dječji

ovčiji

ovčji

Glagoli na -iti/-jeti

Ako su glagoli tvoreni od iste osnove sufiksima -iti i -jeti istoznačni, treba upotrebljavati glagol na -jeti (npr. voliti > voljeti, letiti > letjeti, poskupiti > poskupjeti). Više o tome vidi u poglavljima Perfekt i Glagolski pridjev radni.

Pritom treba uzeti u obzir da se neki od tih parova značenjski razjednačuju. Tako npr. crveniti znači ‘činiti što crvenim’ (npr. crveniti usnice), a crvenjeti ‘postajati crvenim’ (npr. Jagode su crvenjele.). Crvenjeti se znači ‘isticati se crvenom bojom’ (npr. Mak se crvenio u polju.). Glagol slabiti znači ‘činiti slabim’ (npr. slabiti čiji otpor), a slabjeti ‘postajati slabim’ (Njihova je želja za vlašću slabjela.) Više o tome vidi u poglavlju Paronimi.

NE

DA

letiti

letjeti

poskupiti

poskupjeti

visiti

visjeti

voliti

voljeti

NE

DA

Treba voliti svoju domovinu.

Treba voljeti svoju domovinu.

Pričalo se da će sve uskoro poskupiti.

Pričalo se da će sve uskoro poskupjeti.

Njezino je protivljenje slabilo.

Njezino je protivljenje slabjelo.

Rumenjela je obraze.

Rumenila je obraze.

Glagoli na -iti/-ati

U parovima glagola tvorenim od iste osnove nastavcima -iti i -ati prednost se daje glagolu tvorenomu nastavkom -iti:

NE

DA

brojati

brojiti

bojati

bojiti

obojati

obojiti

strujati

strujiti

NE

DA

Naučio je brojati do sto.

Naučio je brojiti do sto.

Sve je obojao u zeleno.

Sve je obojio u zeleno.

Glagoli na -ći/-nuti

Normativna se prednost daje glagolima na -nuti pred glagolima na -ći. To pravilo odnosi se samo na one slučajeve kad ti parovi stvarno postoje (ne odnosi se npr. na glagole leći, stići, pobjeći itd. jer nema glagola legnuti, stignuti, pobjegnuti itd.)

NE

DA

dići

dignuti

maći/pomaći

maknuti/pomaknuti

taći

taknuti

Leksičke inačice

Paronimi

Paronimi su riječi sličnoga izraza i često sličnoga sadržaja koje se često upotrebljavaju jedna umjesto druge, npr.:

NE

DA

Njegovo ponašanje nije bilo civilizacijsko.

Njegovo ponašanje nije bilo civilizirano.

civilizacijski ‘u skladu s civilizacijom’: civilizacijski standardi

civilizirano ‘uljuđeno’: civilizirano ponašanje

Marko i Jakov našli su se iza kuće. Njih su se dvoje tako dogovorili.

Marko i Jakov našli su se iza kuće. Njih su se dvojica tako dogovorila.

dvoje ‘dvije osobe različita spola’: Došli su Ana i Marko. Njih dvoje bili su prijatelji.

dvojica ‘dvije osobe muškoga spola’: Došli su Marko i Jakov. Njih dvojica bili su prijatelji.

Imaš li elektronsku poštu?

Imaš li elektroničku poštu?

elektronski ‘koji se odnosi na elektrone’: elektronski mikroskop

elektronički ‘koji se odnosi na elektroniku’: elektronička pošta

Voda ističe iz kade.

Voda istječe iz kade.

isticati ‘posebno naglašivati’: isticati čiju marljivost

istjecati ‘otjecati, tekući nestajati iz čega’: istjecati iz kade; pren. ‘prestajati trajati’: vrijeme istječe

Marko i Jakov našli su se iza kuće. Oboje su bili preplašeni.

Marko i Jakov našli su se iza kuće. Obojica su bila preplašena.

oboje ‘i jedna i druga osoba različitoga spola’: Došli su Marko i Ana. Oboje ih volimo.

obojica ‘i jedna i druga osoba muškoga spola’: Došli su Marko i Jakov. Obojicu ih volimo.

Dođi ovdje!

Dođi ovamo!

ovamo ‘na ovo mjesto, na mjesto na kojemu se nalazi govoritelj’: dođi ovamo

ovdje ‘na ovome mjestu, na mjestu na kojemu se nalazi govoritelj’: ovdje sam

Postava izložbe ih je oduševila.

Postav izložbe ih je oduševio.

postava ‘osobe u kakvoj skupini: glazbenoj, sportskoj itd.’: postava predstave

postav ‘izlošci u muzeju, galeriji itd.’: muzejski postav

Njegova je žena imala psiholoških problema.

Njegova je žena imala psihičkih problema.

psihološki ‘koji se odnosi na psihologiju i psihologe’: psihološki pristup

psihički ‘koji se odnosi na psihu’: psihički problemi

Učenici su pisali zadaćnicu.

Učenici su pisali školsku zadaću.

zadaćnica ‘bilježnica u koju se pišu školske zadaće’: pisati u zadaćnicu

zadaća ‘zadatak za školu’: pisati zadaću

Izišao je vani.

Izišao je van.

vani ‘označuje vanjski prostor’: biti vani

van ‘označuje smjer kretanja’: ići van

Jelo je imalo dobar ukus.

Jelo je imalo dobar okus.

ukus ‘osjećaj i sposobnost razlikovanja lijepoga i ružnoga’: Ana ima dobar ukus.

okus ‘osjet koji hrana ili piće izaziva u ustima ‘: okus naranče

Kad djeca zaspu, razgovarat će.

Kad djeca zaspe, razgovarat će.

zaspe – 3. l. mn. glagola zaspati: zaspe svake noći

zaspu – 3. l. mn. glagola zasuti: zaspu ih pijeskom

Zahvalio joj se na njezinoj ljubaznosti. 

Zahvalio joj je na njezinoj ljubaznosti.

zahvaliti se ‘odbiti što’: zahvaliti se na ponuđenome poslu (i potražiti drugi)

zahvaliti ‘izraziti zahvalnost’: zahvaliti na ljubaznosti

Pleonazmi

Pleonazam je nepotrebno ponavljanje istoznačnih jezičnih elemenata (no međutim) ili elemenata kod kojih je značenje jednoga elementa već sadržano u kojemu drugom elementu (sići dolje).

NE

DA

čak štoviše

čak/štoviše

letjeti zrakom

letjeti

mala kućica

mala kuća / kućica

međusobno spojiti

spojiti

naprijed/gore naveden

naveden

no međutim

no/međutim

oko desetak

desetak / oko deset

petnaest godina starosti

petnaest godina

popeti se gore

popeti se

porazgovarati zajedno

porazgovarati

potencijalno moguće

moguće

sići dolje

sići

treći po redu

treći

žena vrtlarica

vrtlarica

Riječi koje ne pripadaju standardnomu jeziku

Riječi koje slijede (navedene s lijeve strane) ne pripadaju standardnomu jeziku iako se razmjerno često upotrebljavaju. Umjesto njih treba upotrebljavati riječi koje se nalaze s desne strane:

NE

DA

aristokrata

aristokrat

atleta

atlet

dozvoliti

dopustiti

faliti

nedostajati; pogriješiti, promašiti

front

fronta

gest

gesta

ishitren

nepromišljen, prenagljen

ispoljavati (se)

pokazivati (se)

izaći

izići

iziskivati

tražiti, zahtijevati

izuzetak

iznimka

izvinjavati se

ispričavati se

izvinjenje

isprika

milion

milijun

nadležan

mjerodavan, u čijemu je djelokrugu

naprosto

jednostavno

planeta

planet

ponaosob

osobno, sa svakim osobno

posjeta

posjet

sačekati

dočekati ‘doživjeti da se što dogodi ili pojavi’; pričekati ‘provesti kraće vrijeme čekajući’

saznanje

spoznaja

sistem

sustav

skoncentrirati se

koncentrirati se

skroz

potpuno

snabdjeti (se)

opskrbiti (se)

snabdijevati (se)

opskrbljivati (se)

sprovesti

provesti

teritorija

teritorij

učesnik

sudionik

učestvovanje

sudjelovanje

učestvovati

sudjelovati

ukazati na što

upozoriti na što

uputstvo

uputa, upute, naputak

ustvari

zapravo

zakačiti

zakvačiti

značajan

važan, znatan

Hrvatskomu standardnom jeziku ne pripadaju dijalektizmi i žargonizmi.

NE

DA

Otišao je u kupatilo.

Otišao je u kupaonicu.

Otišao je u banju.

Otišao je u kupaonu.

Kupio je pome na pazaru.

Kupio je rajčice na tržnici.

Kupio je paradajz na placu.

Sreo je frenda i buraza.

Sreo je prijatelja i brata.

Slagala je šugamane i lancune.

Slagala je ručnike i plahte.

Ubio ga je šerajzlinom.

Ubio ga je žaračem.

Stavio je škrlak na glavu i izišel iz hiže.

Stavio je šešir na glavu i izišao iz kuće.

Hrvatskomu standardnom jeziku ne pripadaju ni strane riječi iako se u njemu mogu naći iz stilskih (U Zagrebu je održan summit.) ili terminoloških razloga (Taj je program shareware i dostupan je na internetu.). Ipak ih u tekstu koji je pisan standardnim jezikom treba izbjegavati. Ako se nađu u hrvatskome tekstu, treba ih pisati kurzivom kako bi se označilo njihovo strano podrijetlo. U rukom pisanome tekstu kurziv se označuje valovitom crtom. Posuđenice se s obzirom na stupanj uklopljenosti u hrvatski jezični sustav dijele na tuđice, prilagođenice i usvojenice. Prilagođenice su riječi stranoga podrijetla prilagođene jezičnomu sustavu jezika u koji su preuzete (npr. bit, čip, licencija). Usvojenice su riječi tako potpuno uklopljene u hrvatski jezik da se ne razlikuju od izvornih hrvatskih riječi. Za usvojenice često samo znalci znaju da su bile strane riječi, npr. breskva, boja, čarapa, krevet, puška, lopta, šećer, čamac, ćelav, duhan, top, cilj, remen, logor, šunka, iskren, odličan, pokrovitelj, časopis, okolnost, pojam, dojam, banka, baraka, pašteta. Ako već prihvaćamo posuđenicu, bolje je prihvatiti usvojenicu nego prilagođenicu, prilagođenicu nego tuđicu.

Umjesto engleskih riječi i anglizama treba upotrebljavati hrvatske riječi, npr.:

NE

DA

attachment

privitak, prilog

brend

robna marka, zaštitni znak

bypass

premosnica

casual

ležerno, neformalno, sportski

cool

smiren, hladan; u trendu; smireno, hladno

display

ekran, zaslon

event

događaj

link

poveznica

remake

prerad(b)a

revival

oživljavanje, obnavljanje, procvat, preporod

stage

pozornica

Posuđene riječi koje označuju specifičnosti pojedinoga naroda zovu se egzotizmi.

Egzotizmi mogu označivati jela (suši), pića (sake, tekila), nacionalne plesove (sirtaki), karakteristične građevine (iglu) itd. Egzotizmi se uvijek prihvaćaju kao posuđenice i ne treba ih zamjenjivati hrvatskim riječima.

Riječi koje pripadaju standardnomu jeziku samo u nekim značenjima

Neke riječi pripadaju standardnomu jeziku u nekim značenjima, a ne pripadaju mu u drugim. U tablici koja slijedi donosimo takve riječi u čijoj se uporabi često griješi s primjerom pogrešne i točne uporabe te objašnjenja.

NE

DA

Gdje ste krenuli?

Kamo ste krenuli?

Kuda ste krenuli?

gdje ‘pita za mjesto na kojemu se što nalazi’

kamo ‘pita za cilj kretanja’

kuda ‘pita za smjer kretanja, kojim putom’

Otišao je ocu, a isti ga nije želio primiti.

Otišao je ocu, a on ga nije želio primiti.

isti ‘koji je onaj koji je već bio’

taj/on (pokazna ili osobna zamjenica)

Tek tada kreće pravi zaplet.

Tek tada počinje pravi zaplet.

kretati ‘započinjati kretanje’

počinjati ‘započinjati postojati, trajati; započinjati kakvo djelovanje’

Otišao je u krivome smjeru.

Otišao je u pogrešnome smjeru.

kriv ‘koji je učinio što loše, koji nije dokazao nevinost u sudskome postupku’

pogrešan ‘koji nije onakav kakav bi trebao biti’

Odlagao je raskidanje zaruka.

Odgađao je raskidanje zaruka.

odložiti ‘privremeno staviti na koje mjesto’

odgoditi ‘premjestiti u kasnije vrijeme’

Donosim par primjera.

Donosim nekoliko primjera.

par ‘skupina koju čine dva predmeta ili dvije osobe’

nekoliko ‘neodređeno neveliko mnoštvo’

Ustajanje je Gregoru predstavljalo velik napor.

Ustajanje je Gregoru bilo veoma naporno.

predstavljati ‘upoznavati koga s kim, pokazati što u javnosti, nastupati u predstavi’

biti (pomoćni glagol)

Sestra joj je pričala da ocu nije dobro.

Sestra joj je govorila/rekla da ocu nije dobro.

pričati ‘pripovijedati’

govoriti ‘verbalno se izražavati’, reći ‘verbalno se izraziti’

Uzeo je kanticu s uljem i počeo sipati, prvo polako, pa sve brže.

Uzeo je kanticu s uljem i počeo lijevati, prvo polako, pa sve brže.

sipati ‘o čemu sipkom’

točiti, lijevati ‘o tekućini’

Na policiji su mu izdali uvjerenje.

Na policiji su mu izdali potvrdu.

uvjerenje ‘mišljenje koje tko ima o čemu’ 

potvrda ‘isprava kojom se što potvrđuje’

Oženila se za Marka.

Marko i Janica su se oženili.

Oženio je kćer za Marka.

Udala se za Marka.

Marko i Janica su se vjenčali.

Udao je kćer za Marka.

oženiti ‘učiniti da muškarac stupi u brak’

oženiti se ‘postati čijim suprugom’

udati ‘učiniti da žena stupi u brak’

udati se ‘postati čijom suprugom’

vjenčati ‘obaviti obred sklapanja braka’

vjenčati se ‘sklopiti brak’

Internacionalizmi

Internacionalizmi u hrvatskome jeziku imaju drukčiji status od stranih riječi, ali ih ipak treba upotrebljavati u standardnome jeziku s mjerom i ne pretjerivati u njihovoj uporabi te ih, ako to kontekst i značenje dopuštaju, zamijeniti domaćim riječima. Te se zamjene ne smiju provoditi mehanički te uvijek treba voditi računa o značenju, svezama (npr. brijaći aparat ne može se mijenjati u brijaći uređaj, ali je umjesto kućanski aparati bolje kućanski uređaji, adaptacija stana nije prilagođivanje stana, televizijska emisija nije televizijsko ispuštanje itd.) i stilu.

internacionalizam

hrvatska riječ

adaptacija

prilagođivanje, prepravljanje

aparat

uređaj

apsorbirati

upiti/upijati

ažurirati

posuvremeniti/posuvremenjivati

destinacija

odredište

detaljan

iscrpan

diktirati

određivati

direktan/direktno

izravan/izravno

diskutabilan

upitan

distribucija

razdioba, raspodjela

dizajn

oblikovanje

dominirati

prednjačiti, prevladavati

edukacija

izobrazba

eliminirati

ukloniti/uklanjati

emisija

ispuštanje

evaluacija

vrednovanje

faktor

čimbenik

fluktuacija

kolebanje

grupa

skupina

grupni rad

skupni rad/rad u skupinama

horizontalan

vodoravan

identificirati

prepoznati/prepoznavati, otkriti/otkrivati

identifikacija

prepoznavanje

indirektno

neizravno

informacija

obavijest, podatak

informirati

obavijestiti/obavještavati/obavješćivati

instalacija

ugradnja

instalirati

ugraditi/ugrađivati

instrument

uređaj

intenzitet

jakost

interpersonalni

međuljudski

klasificirati

svrstati/svrstavati, razvrstati/razvrstavati

klasifikacija

razredba

komponenta

sastavnica

koncipirati

osmisliti/osmišljavati

konflikt

sukob

konstantan

stalan

kontrola

nadzor, praćenje

koordinirati

uskladiti

kreirati

stvarati/stvoriti

kvaliteta

kakvoća

limit

ograničenje

lista

popis

nivo

razina

oblast

područje

period

razdoblje

pilot-projekt

ogledni projekt

podesiti

namjestiti, ugoditi

preformulirati

preoblikovati

princip

načelo

prioritet

prednost

procedura

postupak

realni

stvarni, postojeći

realno vrijeme

stvarno vrijeme

reflektirati

odbiti/odbijati, odraziti/odražavati

regulirati

urediti/uređivati

relevantan

važan

reorganizacija

preustroj

revidirati

preinačiti/preinačivati

rezultirati

dovoditi/dovesti do

selekcija

odabir

sortiranje

razvrstavanje

spektar

raspon

suma

zbroj

terminologija

nazivlje

testiranje

ispitivanje

traka

vrpca

transfer

prijenos

transport

prijevoz, prijenos

Imena

Pri pisanju eseja posebnu pozornost treba posvetiti točnomu pisanju i sklanjanju imena. O sklanjanju imena vidi u poglavlju Sklonidba imena. Posebno treba biti pažljiv pri pisanju stranih imena. Donosimo stoga popis nekih imena pisaca i likova:

imena pisaca

Albert Camus 

Anton Pavlovič Čehov

Arthur Rimbaud

Bertolt Brecht 

Charles Baudelaire

Dante Alighieri

Edgar Allan Poe 

Ernest Hemingway 

Eshil

Eugène Ionesco

Euripid

Ezop

Fjodor Mihajlovič Dostojevski

Francesco Petrarca

Franz Kafka

Friedrich Schiller

George G. Byron

Giovanni Boccaccio

Gustave Flaubert

Henrik Ibsen

Heziod

Homer

Honoré de Balzac

Jean Racine

Jean-Paul Sartre

Jerome David Salinger

Johann Wolfgang Goethe

Lav Nikolajevič Tolstoj 

Luigi Pirandello

Marcel Proust

Miguel de Cervantes

Molière

Nikolaj Vasiljevič Gogolj

Ovidije

Paul Verlaine

Pedro Calderón de la Barca

Pierre Corneille 

Plaut

Samuel Beckett

Sofoklo

Vergilije

Voltaire 

William Shakespeare

imena likova

Agamemnon

Ahilej

Akakij Akakijevič

Aleksej Kirilovič

Anastasie de Restaud

Antigona

Antoine Roquentin

barunica Castelli

Beatrice

Bobočka Radajeva

Briseida/Brizeida

Charles Bovary

Charlotte Buff

Delphine de Nucingen

don Quijote

Emma Bovary

Etienne Lantier

Eugène de Rastignac

Filip Latinovicz

Franz Moor

Gregor Samsa

Helmer

Holden Caulfield

Izmena

Kiti ščerbacka

Konstantin Dmitrič Levin

Kreont

Leon Dupuis

Leone Glembay

Lotta

Majka Courage

Mersault

Nora

otac Goriot

Pečorin

Phoebe

Quasimodo

Razumihin

Rodion Romanovič Raskoljnikov

Rodolphe Boulanger

Sancho Panza

Thérèse Raquin

Werther